Right now I am amazed at how things in my life are coming to full circles. It also teaches me that time I have spend earlier during my life have not been wasted.

For example: When I was 18 I went to teacher training college just knowing that I wanted to do something with English or History in my life. There were too many students wanting to do History so I did not make it in there. I stayed in Teacher training college for 3 years studying English and Dutch and had a great time. But I never finished and I never thought I would ever do something with teaching in my life. And although I kept going over to Britain and the United States the next decades I didn’t do anything professional with English either. History has forever been one of my biggest hobbies and I am happy with that.

Last year the circle was round. I started tutoring the diploma in online counselling for OnlineTrainingforCounsellors. Which is a British company and the tutoring is in English. And right now I am marking papers for the first time since I left teacher training college.

I strongly believe that the things we do in our lives have meaning. Even if that meaning is not clear straight away, it will come to you. In my case it took 20 years, but it is a pretty nice feeling when it happens.

Do you have stories like this to share? I would love to hear them!Het valt me op hoe zaken in mijn leven op dit moment op zijn plaats vallen. Het leert me ook dat sommige geleerde dingen uit mijn jeugd waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou gebruiken, nu toch heel nuttig blijken te zijn.

Laat ik een voorbeeld geven: Toen ik 18 was, ging ik naar de lerarenopleidinge met de gedachte dat ik iets met Engels of geschiedenis wilde doen. Ik werd uitgeloot voor geschiedenis. Maar ik bracht er 3 fijne jaren door met de keuzevakken Engels en Nederlands. Ik heb de opleding nooit afgemaakt, en ik had nooit gedacht dat ik ooit nog iets met lesgeven zou doen in mijn leven. Ik reisde wel veel naar Groot Brittannië en de Verenigde Staten, maar professioneel deed ik niets met Engels. Geschiedenis is sinds die tijd nog steeds een van mijn grote hobbies, en dat is goed zo.

Vorig jaar viel alles op zijn plaats. Ik begon te werken als tutor bij de diploma oplediing voor online counsellors voor OnlineTrainingfor Counsellors. Dit is een Brits bedrijf en de lessen zijn in het Engels. En deze week ben ik voor het eerst sinds de lerarenopleiding weer werkstukken aan het nakijken.

Ik ben er van overtuigd dat de dignen die we tijdens ons leven doen betekenis hebben. Zelfs als die betekenis niet meteen duidelijk is, uiteindelijk kom je er wel achter. Bij mij heeft het 20 jaar geduurd.

Heb jij verhalen uit je eigen leven om te delen? Ik ben er heel benieuwd naar!

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.